2022–2030 m. regiono plėtros planas

Pažangos priemonių pagrindimo aprašai

NR. LT022-03-02-01 „ĮVAIRIALYPIO ŠVIETIMO PLĖTOJIMAS IR UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“

Regiono plėtros problemų giluminės priežastys

Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai

Preliminarus Kauno regiono lėšų poreikis

Planuojama įgyvendinti 16 regioninių pažangos priemonių:

Pažangos priemonės pavadinimas Priemonei įgyvendinti planuojamos ES lėšos, Eur
1. Žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje plėtojimas 4 380 000
2. Praeityje užterštų ir pažeistų urbanizuotų teritorijų sutvarkymas 4 925 000
3. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas 6 499 611
4. Aplinkos oro monitoringo stiprinimas 960 000
5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas 46 281 524
6. Darnaus judumo miestuose skatinimas 36 652 793
7. Socialinio būsto fondo neįgaliesiems ir gausioms šeimoms plėtra 5 992 500
8. Asmenų su intelekto ir psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas 4 842 500
9. Nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimas 4 095 000
10. Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra 6 729 788
11. Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą, psichologinę gerovę ir atsparumą, įgyvendinimas 3 278 500
12. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtojimo užtikrinimas 11 150 000
13. Juodųjų dėmių ir avaringų vietų skaičiaus mažinimas 2 805 405,5
14. Regiono ekonominio augimo, išnaudojant turizmo potencialą, stiprinimas 32 288 780
15. Įvairialypio švietimo plėtojimas ir ugdymo prieinamumo didinimas 12 888 797,5
16. Darbo vietų pasiekiamumo ir viešųjų paslaugų prieinamumo visiems didinimas 79 400 301
Iš viso: 263 170 500

 

Planas parengtas su viena Kauno regiono pažangos priemone Nr. LT022-03-02-01 „Įvairialypio švietimo plėtojimas ir ugdymo prieinamumo didinimas“

11 projektų už 15 411 458,48 Eur, iš jų ES: 12 888 797,5 Eur

Planas ir Pažangos priemonės pagrindimo aprašai parengti pagal nustatytas formas ir metodinius reikalavimus duomenų pildymui:

– plano projekto forma ir jos pildymo instrukcija nustatytos Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 7 priedu;

– regiono plėtros plano pažangos priemonės pagrindimo aprašo forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1V-716 „Dėl regiono plėtros plano pažangos priemonės pagrindimo aprašo formos patvirtinimo“.