2022–2030 m. regiono plėtros planas

Pažangos priemonės

ĮVAIRIALYPIO ŠVIETIMO PLĖTOJIMAS IR UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS
JUODŲJŲ DĖMIŲ IR AVARINGŲ VIETŲ SKAIČIAUS MAŽINIMAS
APLINKOS ORO MONITORINGO STIPRINIMAS
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS
SOCIALINIO BŪSTO FONDO NEĮGALIESIEMS IR GAUSIOMS ŠEIMOMS PLĖTRA
DARNAUS JUDUMO MIESTUOSE SKATINIMAS

Regiono plėtros problemų giluminės priežastys

POVEIKIS KLIMATO KAITAI IR NEPAKANKAMAS ATSPARUMAS KLIMATO KAITOS POVEIKIUI NEUŽTIKRINAMA SOCIALINĖ GEROVĖ IR TOLYGUS UŽIMTUMAS
Poveikis klimato kaitai dėl didelio į sąvartynus patenkančio atliekų kiekio Per mažas aprūpinimas socialiniu būstu
Nesudaromos sąlygos efektyviam aplinkos oro monitoringo sistemos užtikrinimui Socialinių paslaugų prieinamumo trūkumas pažeidžiamiems asmenims
Neišvystyta ir nepritaikyta miesto žalioji infrastruktūra Nepakankamas dėmesys sveikatai, psichologinei gerovei ir ilgalaikei priežiūrai
Klimato kaitos padariniams jautrios teritorijos Gyventojų lūkesčių neatliepiančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos
Netvari transporto sistema Neužtikrinamas gyventojų saugumas keliuose
Ne visiems prieinamos švietimo paslaugos
Neužtikrinamas darbo vietų ir paslaugų pasiekiamumas

 

Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai

ŠVELNINTI ĮTAKĄ KLIMATO KAITAI IR DIDINTI ATSPARUMĄ KLIMATO KAITOS POVEIKIUI DIDINTI SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ IR MAŽINTI UŽIMTUMO NETOLYGUMUS
Mažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį Padidinti aprūpinimą socialiniu būstu
Stiprinti aplinkos oro monitoringą Padidinti socialinių paslaugų prieinamumą pažeidžiamiems asmenims
Išvystyti miesto žaliąją infrastuktūrą Gerinti visuomenės sveikatą, asmenų psichologinę gerovę ir ilgalaikę priežiūrą
Sumažinti užterštų ir pažeistų urbanizuotų teritorijų Padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą
Vystyti darnius keliavimo būdus Pagerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse
Didinti švietimo paslaugų prieinamumą
Didinti darbo vietų ir paslaugų pasiekiamumą

 

Preliminarus Kauno regiono lėšų poreikis

Planuojama įgyvendinti 15 regioninių pažangos priemonių:

Pažangos priemonės pavadinimas Priemonei įgyvendinti planuojamos ES lėšos, Eur
1. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas 7 928 585
2. Aplinkos oro monitoringo stiprinimas 960 000
3. Žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje plėtojimas 5 253 657
4. Praeityje užterštų ir pažeistų urbanizuotų teritorijų sutvarkymas 60 000
5. Darnaus judumo miestuose skatinimas 36 114 136
6. Socialinio būsto fondo neįgaliesiems ir gausioms šeimoms plėtra 6 200 000
7. Asmenų su intelekto ir psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas 6 742 500
8. Nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimas 4 233 000
9. Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra 7 689 788
10. Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą, psichologinę gerovę ir atsparumą, įgyvendinimas 3 278 500
11. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtojimo užtikrinimas 12 505 277
12. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas 34 607 000
13. Juodųjų dėmių ir avaringų vietų skaičiaus mažinimas 500 000
14. Įvairialypio švietimo plėtojimas ir ugdymo prieinamumo didinimas 12 888 797,50
15. Turizmo skatinimas, darbo vietų pasiekiamumo ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas 124 209 259,50
Iš viso: 263 170 500