Regiono plėtros planas

Regiono plėtros problemų giluminės priežastys

POVEIKIS KLIMATO KAITAI IR NEPAKANKAMAS ATSPARUMAS KLIMATO KAITOS POVEIKIUI NEUŽTIKRINAMA SOCIALINĖ GEROVĖ IR TOLYGUS UŽIMTUMAS
Poveikis klimato kaitai dėl didelio į sąvartynus patenkančio atliekų kiekio Per mažas aprūpinimas socialiniu būstu
Nesudaromos sąlygos efektyviam aplinkos oro monitoringo sistemos užtikrinimui Socialinių paslaugų prieinamumo trūkumas pažeidžiamiems asmenims
Neišvystyta ir nepritaikyta miesto žalioji infrastruktūra Nepakankamas dėmesys sveikatai, psichologinei gerovei ir ilgalaikei priežiūrai
Netvari susisiekimo sistema Gyventojų lūkesčių neatliepiančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos
Neužtikrinamas gyventojų saugumas keliuose
Ne visiems prieinamos švietimo paslaugos
Neužtikrinamas darbo vietų ir paslaugų pasiekiamumas

 

Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai

ŠVELNINTI ĮTAKĄ KLIMATO KAITAI IR DIDINTI ATSPARUMĄ KLIMATO KAITOS POVEIKIUI DIDINTI SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ IR MAŽINTI UŽIMTUMO NETOLYGUMUS
Mažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį Padidinti aprūpinimą socialiniu būstu
Stiprinti aplinkos oro monitoringą Padidinti socialinių paslaugų prieinamumą pažeidžiamiems asmenims
Išvystyti miesto žaliąją infrastuktūrą Gerinti visuomenės sveikatą, asmenų psichologinę gerovę ir ilgalaikę priežiūrą
Vystyti darnius keliavimo būdus Padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą
Pagerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse
Didinti švietimo paslaugų prieinamumą
Didinti darbo vietų ir paslaugų pasiekiamumą

Preliminarus Kauno regiono lėšų poreikis

Planuojama įgyvendinti 14 regioninių pažangos priemonių:

Pažangos priemonės pavadinimas Priemonei įgyvendinti planuojamos ES lėšos, Eur
1. Žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje plėtojimas 2 799 258,13
2. Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas 7 575 739,91
3. Aplinkos oro monitoringo stiprinimas 260 000,00
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas 28 255 325,57
5. Darnaus judumo miestuose skatinimas 39 736 044,57
6. Socialinio būsto fondo neįgaliesiems ir gausioms šeimoms plėtra 6 823 327,00
7. Asmenų su intelekto ir (ar) psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas 6 050 000,00
8. Nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimas 7 750 000,00
9. Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra 14 130 847,25
10. Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą, psichologinę gerovę ir atsparumą, įgyvendinimas 3 178 500,00
11. Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtojimo užtikrinimas 14 910 314,94
12. Juodųjų dėmių ir avaringų vietų skaičiaus mažinimas 324 626,08
13. Įvairialypio švietimo plėtojimas ir ugdymo prieinamumo didinimas 12 888 797,50
14. Turizmo skatinimas, darbo vietų pasiekiamumo ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas 118 487 719,05
Iš viso: 263 170 500,00