Regiono projektų sąrašai

Kauno regiono plėtros tarybos patvirtinti regiono projektų sąrašai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

4 prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“
5 prioritetas „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“
7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialio didinimas“
10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Ekonomikos augimo veiksmų programa
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa