2024-05-31 |

Kauno regiono savivaldybių tarybos patvirtino 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategiją

2024 metų gegužės pabaigoje 7 Kauno regiono savivaldybių tarybos patvirtino 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategiją (toliau – Strategija) bei įgaliojo savivaldybių merus pasirašyti susitarimą dėl 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo. Tikimasi, kad susitarimas bus pasirašytas jau artimiausiame Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje, kuris vyks birželio 5 d. Prienuose.

Rengiant Strategijos projektą buvo identifikuotos bendros Kauno regiono savivaldybių problemos ir potencialas, organizuotos įvairios diskusijos, susitikimai bei aptarimai dėl galimų bendradarbiavimo sričių. Įvertinus visą surinktą informaciją, buvo parengtas Strategijos projektas. Strategijos projekto rengime dalyvavo visos Kauno regiono savivaldybių administracijos. Strategijos rengimą nuo 2024 m. sausio mėnesio pabaigos koordinuoja Kauno regiono plėtros tarybos administracija, prieš tai ją rengė Kauno regiono plėtros agentūra kartu su regiono savivaldybėmis.  

Strategijos veiksmų plane numatyti investiciniai ir neinvesticiniai veiksmai, susiję su:

Sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymu ir šios veiklos skatinimu. Veiksmai pagerins gamtos ir kultūros objektų lankymui skirtą infrastruktūrą bei jų pasiekiamumą. Taip pat Kauno r. ir Raseinių r. savivaldybės vykdys dalies turizmo informacijos paslaugų teikimo koordinavimo funkciją ir bendradarbiaudamos su kitomis – Birštono, Kauno m., Kėdainių r., Kaišiadorių r., Jonavos r. ir Prienų r. – savivaldybėmis užtikrins dalį turizmo informacijos centro funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje ir susijusių su bendro Kauno regiono turizmo maršruto vystymu,  žinomumo ir patrauklumo didinimo priemonių įgyvendinimu, atvykstamojo ir vietinio turizmo funkcinės zonos teritorijoje skatinimu bei efektyvios informacijos sklaidos užtikrinimu, įgyvendinimą.

Vaikų neformaliojo švietimo organizavimu. Numatyti veiksmai pagerins neformaliojo švietimo paslaugų infrastruktūrą bei planuojama bendrai pradėti teikti neformaliojo švietimo paslaugas – pagal dvi naujai parengtas neformaliojo švietimo programas: „Išmaniųjų akademija“ (Kėdainių r. ir Jonavos r. savivaldybių mokiniams: Kėdainių  r. savivaldybei įsipareigojant užtikrinti programos vykdymą savo savivaldybės teritorijoje, o Jonavos r. savivaldybei įsipareigojant užtikrinti mokinių pavėžėjimą į Kėdainių r. savivaldybėje vykdomas programos veiklas) ir „IT kūrybos spiečius“ (Kaišiadorių r., Raseinių r. ir Jonavos r. savivaldybių mokiniams: Kaišiadorių  r. savivaldybei įsipareigojant užtikrinti skirti  programai vykdyti reikalingus žmogiškuosius išteklius, sukurti informacinių technologijų sistemą ir palaikyti jos veikimą, o Raseinių r. ir Jonavos r. savivaldybėms įsipareigojant užtikrinti programos vykdymą per savo įsteigtus ar atrinktus viešosios paslaugos teikėjus bei esant poreikiui užtikrinti pavėžėjimą mokiniams į bendradarbiaujančiose savivaldybėse vykstančias veiklas).

Pirmine asmens sveikatos priežiūra. Veiksmai pagerins krūties vėžio prevencinės programos infrastruktūrą bei planuojama bendrai pradėti teikti mobilias krūties vėžio prevencijos programos paslaugas: Jonavos r. savivaldybei įsipareigojant užtikrinti Krūties piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos vykdymą jų įsigytu mobiliu mamografu Jonavos r., Kauno r. ir Kaišiadorių r. savivaldybių teritorijoje (numatant mobilaus mamografo paslaugų teikimo grafiką, atliekant mamogramas mobiliu mamografu bei jas įvertinant ir kt., atsižvelgiant į atlikto mamografinio tyrimo radinius), o Kauno r. ir Kaišiadorių r. savivaldybėms įsipareigojant užtikrinti informacijos apie programos vykdymo sklaidą teikti ir prireikus skirti kitus išteklius reikalingus programos savivaldybėje vykdymui.

Iš viso Strategijoje numatyta veiksmų už 41 191 451,87 eurų, iš kurių 33 403 645,05 eurų sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos, 7 787 806,82  eurų savivaldybių biudžetų lėšos.

Pagal Strategijoje suplanuotus veiksmus atitinkamai bus rengiamas ir 2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano pakeitimo projektas, jame suplanuojant dalį pažangos priemonės Nr. LT022-02-07-01 „Turizmo skatinimas, darbo vietų pasiekiamumo ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas“.