Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo Kauno regiono plėtros taryboje tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 1V-11 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Kauno regiono plėtros tarybos tvarkos aprašo patvirtinimo“, tikslas reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Kauno regiono plėtros taryboje, užtikrinant, kad būtų laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, nuostatų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOJE TVARKOS APRAŠAS

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Kauno regiono plėtros tarybos duomenų apsaugos pareigūnė – administracijos vyriausioji specialistė Džesika Bernotaitė.

Kauno regiono plėtros tarybos duomenų apsaugos pareigūnės kontaktinė informacija:
   L. Sapiegos g. 10, Kaunas, 313 kab.
 +370 665 80 581

Skundus dėl Kauno regiono plėtros tarybos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai:

Skundų nagrinėjimas | Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (lrv.lt)

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
   L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
(8 5) 271 2804, 279 1445