2024-06-06 |

Pasirašytas susitarimas dėl 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo

2024 m. birželio 5 d. vienoje iš gražiausių Prienų miesto vietų susitarimą dėl 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos įgyvendinimo pasirašė Kauno regiono savivaldybių merai. Savivaldybės, atstovaujamos Kauno regiono savivaldybių merų, kurie pasirašė šį susitarimą, įsipareigojo:

  • bendrai naudodamos savo turtą, kooperuodamos darbą, žinias ir organizacinius išteklius, veikti bendrai siekdamos 2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijoje (toliau – Strategija) nustatyto tikslo bei uždavinių įgyvendinimo;
  • užtikrinti bendrąjį finansavimą, reikalingą prisidėjimui prie Strategijos veiksmų įgyvendinimo;
  • laiku ir tinkamai atsakyti į Šalių ir Kauno regiono plėtros tarybos administracijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos klausimus ir prašymus, kurie būtini tinkamai vykdyti Susitarimą bei įgyvendinti Strategiją.

Šių metų gegužės pabaigoje 7 Kauno regiono savivaldybių tarybos patvirtino Strategiją, kurios tikslas – didinti regiono turistinį patrauklumą ir neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę bei skatinti ligų prevenciją. Strategijoje iškelti uždaviniai: (1) išnaudoti turimus turizmo išteklius, (2) padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų įvairovę ir (3) padidinti tikslinės grupės dalyvavimą krūties vėžio prevencinėje programoje.

Strategijos veiksmų plane numatyti veiksmai, susiję su:

  • Sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymu ir šios veiklos skatinimu. Veiksmai pagerins gamtos ir kultūros objektų lankymui skirtą infrastruktūrą bei jų pasiekiamumą. Taip pat Kauno r. ir Raseinių r. savivaldybės vykdys dalies turizmo informacijos paslaugų teikimo koordinavimo funkciją ir bendradarbiaudamos su kitomis – Birštono, Kauno m., Kėdainių r., Kaišiadorių r., Jonavos r. ir Prienų r. – savivaldybėmis užtikrins dalį turizmo informacijos centro funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje ir susijusių su bendro Kauno regiono turizmo maršruto vystymu,  žinomumo ir patrauklumo didinimo priemonių įgyvendinimu, atvykstamojo ir vietinio turizmo funkcinės zonos teritorijoje skatinimu bei efektyvios informacijos sklaidos užtikrinimu, įgyvendinimą.
  • Vaikų neformaliojo švietimo organizavimu. Numatyti veiksmai pagerins neformaliojo švietimo paslaugų infrastruktūrą bei planuojama bendrai pradėti teikti neformaliojo švietimo paslaugas – pagal dvi naujai parengtas neformaliojo švietimo programas: „Išmaniųjų akademija“ (Kėdainių r. ir Jonavos r. savivaldybių mokiniams: Kėdainių  r. savivaldybei įsipareigojant užtikrinti programos vykdymą savo savivaldybės teritorijoje, o Jonavos r. savivaldybei įsipareigojant užtikrinti mokinių pavėžėjimą į Kėdainių r. savivaldybėje vykdomas programos veiklas) ir „IT kūrybos spiečius“ (Kaišiadorių r., Raseinių r. ir Jonavos r. savivaldybių mokiniams: Kaišiadorių  r. savivaldybei įsipareigojant užtikrinti skirti  programai vykdyti reikalingus žmogiškuosius išteklius, sukurti informacinių technologijų sistemą ir palaikyti jos veikimą, o Raseinių r. ir Jonavos r. savivaldybėms įsipareigojant užtikrinti programos vykdymą per savo įsteigtus ar atrinktus viešosios paslaugos teikėjus bei esant poreikiui užtikrinti pavėžėjimą mokiniams į bendradarbiaujančiose savivaldybėse vykstančias veiklas).
  • Pirmine asmens sveikatos priežiūra. Veiksmai pagerins krūties vėžio prevencinės programos infrastruktūrą bei planuojama bendrai pradėti teikti mobilias krūties vėžio prevencijos programos paslaugas: Jonavos r. savivaldybei įsipareigojant užtikrinti Krūties piktybinio naviko ankstyvosios diagnostikos programos vykdymą jų įsigytu mobiliu mamografu Jonavos r., Kauno r. ir Kaišiadorių r. savivaldybių teritorijoje (numatant mobilaus mamografo paslaugų teikimo grafiką, atliekant mamogramas mobiliu mamografu bei jas įvertinant ir kt., atsižvelgiant į atlikto mamografinio tyrimo radinius), o Kauno r. ir Kaišiadorių r. savivaldybėms įsipareigojant užtikrinti informacijos apie programos vykdymo sklaidą teikti ir prireikus skirti kitus išteklius reikalingus programos savivaldybėje vykdymui.

Iš viso Strategijoje numatyta veiksmų už 41 191 451,87 eurų, iš kurių 33 403 645,05 eurų sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos, o 7 787 806,82 eurų – savivaldybių biudžetų lėšos.

Su Strategija galite susipažinti: Teritorinės strategijos – Kauno regionas.